1. Wypożyczenie samochodu następuje na podstawie zawartej umowy najmu;

2. Aby wynająć pojazd kierowca musi mieć minimum 21, a maksimum 70 lat. W przypadku, gdy wiek kierowcy wynosi od 21 do 25 lat, obowiązują dodatkowe wymagania, dotyczące długości posiadania prawa jazdy:

– w przypadku wieku do 21 lat – minimum 2 lata

– w przypadku wieku od 21 do 25 lat – minimum 1 rok

3. Przed zawarciem umowy najmu pracownik wypożyczalni ustala tożsamość oraz adres zamieszkania najemcy na podstawie co najmniej dwóch dokumentów z fotografią (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) porównując osobę z fotografiami oraz porównując podpisy najemcy na tych dokumentach. Podpis należy sprawdzić również po podpisaniu umowy najmu (jeżeli najemca posiada, to także z podpisem na karcie kredytowej). Najemca powinien przedłożyć do wglądu ostatni raport ZUS RMUiA, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ewentualnie dokumenty twierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;

4. Po sporządzeniu umowy, strony sporządzają protokół przekazania pojazdu stanowiący integralną część umowy;

5. Wynajmujący ustala i pobiera kaucję, w poczet ewentualnie powstałych szkód na pojeździe. Kaucja rozliczana jest przy zwrocie pojazdu (po wycenie ewentualnych szkód);

6. Najemca oświadcza że: przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność przez wynajmującym z tytułu przestrzegania i wypełnienia wszystkich postanowień zawartych w ogólnych warunkach najmu; że nie został skazany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i posiada ważne dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy;
7. Najemca zobowiązuje się do: kierowania pojazdem nie będąc pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych; zapłacenia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez wynajmującego wynikłe z nieprzestrzegania przepisów; zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą lub zniszczeniem w sposób powszechnie przyjęty ze szczególną starannością;

8. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, utraty lub zniszczenia pojazdu Najemca ponosi odpowiedzialność materialną. Oferowane jest klientom ubezpieczenie znoszące częściowo odpowiedzialność (CDW i TP). Jeżeli uszkodzenia, utraty lub zniszczenie pojazdu, lub jego części zostały wyrządzone umyślnie albo wskutek poważnego zaniedbania ze strony Najemcy albo przez niewykonanie swoich obowiązków lub nieprzestrzegania warunków umowy Najemca ponosi wobec Wynajmującego nieograniczoną odpowiedzialność materialną;

9. Fakt zwrotu pojazdu zostaje odnotowany w umowie najmu pojazdu;

10. Należność wynikająca z umowy najmu pobierana jest z góry zgodnie z obowiązującym cennikiem. Należność za przekroczenie limitu kilometrów pobierana jest przy zwrocie pojazdu;

11. Samochody są najmowane z pełnym zbiornikiem paliwa. Najemca pokrywa koszty zużytego paliwa. W przypadku zwrotu pojazdu z brakiem paliwa Najemca będzie obciążony kosztami brakującego paliwa;

12. Najemca pojazdu w razie uczestniczenia w kolizji drogowej lub innych zdarzeń zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do załatwienia z Wynajmującym wszelkich formalności związanych z likwidacją szkody komunikacyjnej;

13. Informacje osobom trzecim i na telefon na temat Najemcy nie są udzielane;

14. Szczegółowe warunki najmu są zawarte w OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY NAJMU oraz w UMOWIE NAJMU;

Pol-Motors zastrzega sobie prawo do zmian swojej oferty i regulaminu w dowolnym czasie.

Obowiązuje od 03-07-2001.